Dags för miljöpolitisk nystart

Kristdemokraterna har i de senaste valen haft svårt att attrahera unga väljare. För att framstå som ett mer attraktivt parti för denna målgrupp, som ofta har ett större miljöintresse än äldre, är det angeläget med en nystart för klimat- och miljöpolitiken.

Klimatförändringen har pekats ut som en av mänsklighetens allra största ödesfrågor och möjliga följder av den pågående uppvärmningen diskuteras intensivt av klimatforskare inom FN:s klimatpanel, IPCC. I vissa framtidsscenarier kommer delar av vår värld att bli obeboeliga på grund av torka och vattenbrist.

Trots avtalen i Kyoto och Paris fortsätter de globala utsläppen att öka. Flera större länder, i första hand utanför Europa med snabbt växande ekonomier och fossildominerade energisystem, utgör ett särskilt problem.

Tydligaste exemplen är Kina och Indien. Kinas koldioxidutsläpp är nu högst i världen medan Indiens utsläpp ökar snabbast. De närmaste 10–20 åren kommer många länder att fatta beslut om stora infrastrukturinvesteringar som får en avgörande betydelse för ländernas framtida utsläpp.

Minskade utsläpp i Europa

I Europa och andra delar av västvärlden ser vi en annan trend. Här minskar utsläppen till följd av energieffektiviseringar och tekniska och marknadsmässiga genombrott för den förnybara energin. I Sverige tävlar företag och kommuner om vem som är mest klimatsmart. Utbudet av klimatanpassade varor och tjänster ökar snabbt.

Vad är Kristdemokraternas roll i klimatfrågan och klimatpolitiken? För det första så betonar principprogrammet förvaltarskapstanken. Där står att ”miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt så att goda livsbetingelser inte äventyras så att kommande generationer får del av dem.” Det står också att ”Människan bör ingripa i naturen med försiktighet och klok urskiljning.”

Det är viktigt att  förvaltarskapsprincipen omsätts i praktisk politisk handling där kristdemokrater har inflytande: i kommuner, i rikspolitiken och i olika internationella fora.

Värdefrågor i centrum

Kristdemokraternas politik är värdeorienterad med människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum och KD är det politiska parti i Sverige som haft det största intresset för relationen mellan etik och politik.

Den klassiska etiken handlar om relationen mellan människor. I det begreppet saknas emellertid frågor som rör förvaltandet av jordens ekosystem och förhindrandet av en destabilisering av det globala klimatsystemet. Klimat- och miljökrisen har nu tvingat fram behovet av en globalitetens och långsiktighetens etik.

Det är inte orimligt att anta att de stora politiska striderna i framtiden kommer att gälla förhållandet mellan kortsiktiga ekonomiska värden och långsiktiga ekologiska krav.

Bör ha höga ambitioner

Hur ska vi väga mellan ekonomiska värden och ekologiska mål? Frågan hör hemma på politikens och etikens dialogtorg där Kristdemokraterna har en given plats.

Det är viktigt att samtliga partier i Alliansen är pådrivande i klimatpolitiken. Centerpartiet kallar sig ”Alliansens gröna röst” men ett parti kan inte ge trovärdighet åt hela Alliansen i den här frågan. Kristdemokraterna bör ha minst lika höga ambitioner som Centerpartiet.

Kristdemokraterna har i de senaste valen haft svårt att attrahera unga väljare. För att framstå som ett mer attraktivt parti för denna målgrupp, som ofta har ett större miljöintresse än äldre, är det angeläget att göra en nystart för klimat- och miljöpolitiken.