En annan del av verkligheten

Förr rådde en kollektivistisk syn på äldre som inte tog hänsyn till den enskilda människan. Numera blir de äldre tillfrågade om sitt välbefinnande genom årliga brukarundersökningar. Detta är en av fleras reformer som Kristdemokraterna ligger bakom.

Det finns en rädsla inför åldrandet som är osund. Bortsett från känslor som kan finnas på ett personligt plan när år läggs till år så finns det en allmän fruktan över att bli gammal i Sverige.

Kvällstidningar och inte minst Sveriges television är duktiga på att uppmärksamma brister och fall av vanvård inom den svenska äldreomsorgen. Självklart är det bra att missförhållanden avslöjas.

Men när en bild eller sida av något framhävs, sker det vanligtvis på bekostnad av en annan del av verkligheten. Och vad skapas det för syn på äldreomsorgen om det är främst är enskilda fall av misär som uppmärksammas?

Människan i centrum

Tack vare Kristdemokraterna och äldreminister Maria Larsson fick Socialstyrelsen redan år 2006 i uppgift att börja med den så kallade Brukarundersökningen. Alla personer i eget boende eller på särskilt boende, som fyllt 65 år och anlitar hemtjänst blir tillfrågade för att myndigheter och beslutsfattare ska få ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen.

Egentligen är det skamligt att tidigare regeringar inte tänkt på att fråga de äldre om deras behov och hur de ser på den vård de får. Men det visar hur viktigt det är med en politik där människans behov sätts i centrum.

Förra året svarade 131 938 personer på enkäterna. I likhet med tidigare år svarade ungefär hälften av de äldre med hemtjänst själva i undersökningen, liksom ungefär en av tio av de på äldreboenden. Övriga besvarade enkäterna med biträde av, eller genom någon annan person, till exempel en anhörig.

De flesta är nöjda

När det gäller personer med hemtjänst svarade 2,37 procent att personalen aldrig brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete och endast 0,15 procent svarade att personalen aldrig brukar ge ett bra bemötande. Dessa siffror är mycket låga och de visar att det mesta fungerar bra.

Undersökningen visar vad som behöver bli bättre. Exempelvis svarar 34,43 procent att det är mycket lätt och 44,62 procent att det är ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov. Återigen är det en låg andel som tycker att det är mycket svårt att få kontakt, knappt två procent.

Sammantaget är 88,85 procent ganska eller mycket nöjda med den hemtjänst de har och 2,84 procent är ganska eller mycket missnöjda. Men det är inte denna bild som är rådande i det allmänna medvetandet. Tvärtom är det tillkortakommanden som betonas. Men vem vinner på att framkalla onödig rädsla hos äldre och deras anhöriga?

Den enskildes behov i fokus

Det är svårt att skapa stora rubriker på missnöje om man granskar hela nationen. Ett rikstäckande perspektiv måste vara utgångspunkten för ett riksdagsparti. Sam­tidigt får den enskilda människans behov aldrig glömmas bort.

Brukarundersökningarna som ger oss ett helhetsperspektiv är sammanställda av enskilda personers uppfattningar, och enskilda personers välmående var i fokus när kristdemokrater styrde på Socialdepartementet.

Kort efter att uppdraget om att genomföra brukarundersökningar gavs, tillsattes även utredningen om värdighetsgarantin, vilken resulterade i lagtexten ”social­tjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.

Frågas sällan om mående

Innan denna formulering blev lagtext härskade en kollektivistisk syn som inte tog hänsyn till den enskilda människans önskemål. För synen på vad välbefinnande innebär skiljer sig från person till person.

Dessa reformer har förändrat vårt land i så måtto att den äldre människan numera blir tillfrågad om det egna välbefinnandet. Svaren påverkar sedan omsorgen och om politikerna inser det, har de i svaren även det bästa underlaget för framtida politiska beslut.

Detta är värt att komma ihåg. Både för de som hånfullt vill bortförklara behovet av Kristdemokraterna i svensk politik och de som vill peka på insatser som partiet har gjort i närtid.