Frihet centralt i ny familjepolitik

Stärkt ekonomi för familjerna, ökad valfrihet i uttaget av föräldrapenning och en uppvärdering av papparollen är några nyheter i Kristdemokraternas familjepolitik.

Du har beskrivit innehållet i den familjepolitiska rapporten som ”en genomgripande frihetsreform”. På vilket sätt?

– Vi har tagit fram ett antal nya förslag som syftar till att öka familjernas valfrihet och handlingsutrymme. Dels vill vi stärka familjernas ekonomi vilket ökar möjligheten att fatta olika beslut, dels vill vi öka föräldrars förutsättningar att tillbringa tid med sina barn, säger Aron Modig.

– Att stärka valfriheten och kvaliteten i barnomsorgen är också viktigt. Föräldrarna ska känna sig trygga i att barnen tas om hand på bästa sätt: Man ska kunna lita på barnomsorgen. Annars kan man känna sig begränsad. Detta är också en del i hur vi kan underlätta för föräldrar att kombinera karriär och familjeliv.

Ni skriver att familjen är ett mål i sig och att familjepolitiken är ett medel för att lösa många samhällsproblem som Sverige står inför. Varför är familjen så viktig?

– Familjen är viktig eftersom allas liv börjar där. Det man får med sig från familjen påverkar ofta resten av livet. Familjens ekonomi påverkas av om föräldrarna lyckas hålla samman och barn från familjer som fallerat löper en större risk att klara skolan sämre.

– Det finns också kopplingar mellan familjen och hur många unga som faller in i brottslighet, liksom till den psykiska ohälsan. Det finns en stor samhällsekonomisk vinst med fungerande familjer.

På vilket sätt kan familjen motverka utanförskap och kriminalitet? 

– Familjen har en viktig roll i att fostra och att leda de unga, liksom i att överföra goda värderingar. Vi vet att anknytningen mellan barnen och deras föräldrar har en påverkan på risken för att senare begå brott. En av anledningarna till att vi vill stödja familjerna är just för att minska den risken.

Har inte barnfamiljer det ganska bra i vårt land? Vi erbjuder förskola, ligger i topp vad gäller föräldraledighet, föräldrar har rätt till deltidsarbete under småbarnsåren och får barnbidrag.

– Visst har vi det generellt sett väldigt bra i Sverige vilket också gäller de flesta familjer. Samtidigt ser vi att den psykiska ohälsan ökar bland unga, att skolresultaten faller och att allt för många familjer inte orkar hålla ihop. Vi ser att familjerna inte alltid mår så bra och att vi behöver lägga krutet där helt enkelt.

Att öka möjligheten att vara hemma längre med barnen lyfts fram. SGI:n ska skyddas i upp till tre år, rätten till föräldraledighet ska utökas lika länge genom möjlighet till tjänstledighet och man ska kunna få barnomsorgspeng för vård av egna barn tills barnet fyller tre. Varför är barnens tidiga år så viktiga?

– De första tre åren är väldigt viktiga för barnets anknytning och psykiska hälsa. Tyvärr är exempelvis föräldraförsäkringen inte anpassad efter det.

– Den är visserligen flexibel fram tills barnet fyller ett år, men efter det pressas man att ta ut sina dagar i hög takt. Med våra förslag kan fler föräldrar vänta med att sätta barnen i förskola om de vill, utan att riskera sin ekonomiska trygghet, säger Aron Modig.

Riskerar inte småbarnsföräldrar att få en svagare position på arbetsmarknaden om de kan vara hemma så länge med de små?

– Att frånvaro från arbetsmarknaden får konsekvenser ska man naturligtvis vara medveten om när man väljer att vara hemma med sina barn. Men vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för föräldrar att fatta aktiva val och ge dem en möjlighet att vara hemma längre med barnen.

I höstens budgetmotion vill KD att även närstående till ska kunna ta ut föräldrapenningsdagar. I rapporten står att grundsynen är att familjer skiljer sig åt och att detta ska respekteras. Har familjebegreppet utvidgats?

– Nej. Kristdemokraterna har under lång tid talat om att familjer ser olika ut. Men sedan har vi kanske tryckt på det mer i den här rapporten, vilket har varit medvetet från arbetsgruppens sida. Vi ser familjen som samhällets grundsten, oavsett familjens form.

– Vi är ensamma om att driva att föräldrapenningen ska kunna överlåtas till närstående. Det gör vi för att vi vill öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen och ge föräldrarna möjlighet att ta det fulla ansvaret för hur den ska fördelas.

Ni vill ha en barnomsorgspeng på 6 000 kronor i månaden för den som vill ta hand om egna barn i hemmet. Har KD begravt tanken på vårdnadsbidrag nu?

– Ja. Men målet att ge föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn överger vi självklart inte.  Barnomsorgspengen för egna barn skiljer sig från vårdnadsbidraget. Den ska göra det möjligt för föräldrarna att välja barnomsorgsform, exempelvis dagmamma,  förskola eller att man själv eller en  närstående är hemma med barnet.

– Pengen är också landsomfattande och det är inte upp till varje kommun att bestämma om de ska erbjuda denna möjlighet. Den beskattas och är pensionsgrundande och beloppet är högre än vårdnadsbidraget var.

Ni även vill öka jämställdheten och uppvärdera papparollen.

– Ja, på flera sätt. Att kvinnor historiskt och fortfarande tagit ett större ansvar för föräldraledigheten påverkar kvinnors löner och pensioner negativt.

– Två av de jämställdhetsförslag vi för fram fokuserar på pensionerna. Vi vill höja pensionsrätten för barnår från fyra till fem år, öka den jämförelseinkomsten
och införa delad premiepension för gifta tills deras gemensamma barn är tolv år.

– KD vill också att båda föräldrarna uppmuntras att ta ansvar för barnen. Att fastställa faderskap redan under graviditeten är en sådan sak. Att se till så att underhållsstödet bygger på att det är föräldrarna som har ansvar för barnen är också viktigt.

Föräldrar som arbetar och har barn under 18 år föreslås få en skattereduktion på 500 kronor. Varför väljer KD att satsa på denna grupp? Vore det inte bättre att inrikta sig på de familjer som har det sämst ställt och att stötta arbetslösa?

– Arbetslöshet är ett av de största samhällsproblemen i dag och vi måste göra så att det lönar sig att arbeta även om man har en låg inkomst, och familjer med den lägsta inkomsten får det största relativa lyftet genom avdraget.

– Kristdemokraterna vill stärka ekonomin för alla familjer, men det är riktigt att detta jobbskatteavdrag utgör den största förstärkningen. Vi ser att det som spelar störst roll för familjers ekonomiska situation är om föräldrarna arbetar eller inte.

– Man kan finansiera en nedgång i arbetstid eller extra ledighet, man kan spara till en resa eller kanske köpa städhjälp för att få mer tid tillsammans med familjen. Oavsett så kommer det att stärka barnfamiljernas situation. Under småbarnsåren 0–3 år gäller skattereduktionen alla inkomster. Vi kombinerar också jobbskatteavdraget för föräldrar med att höja barndelen i bostadsbidraget.

I rapporten nämns också förstärkningar av Rut-avdraget som en åtgärd som ska hjälpa familjerna. Kan du utveckla det?

– Vi har hittills diskuterat kring rut-avdraget som en arbetsmarknadspolitisk reform, men vi menar att det också har stor betydelse för familjerna. Många familjer har i dag vant sig vid att kunna köpa hjälp med hushållsnära tjänster och är närmast beroende av dem för att allt ska fungera hemma.

– Därför vill vi utveckla rut-avdraget genom att åter höja taket för det belopp som man kan dra av och utöka antalet tjänster som man får göra avdrag för.

En annan reform som ni föreslår är att man ska kunna vara tjänstledig fem dagar om året för att vara med sina barn.

– Ja. Vi vill kombinera den förstärkning av barnfamiljernas ekonomi som jobbskatteavdraget för föräldrar medför med en utökad rätt till tjänstledighet, så att de föräldrar som vill ska kunna använda de extra pengarna till att vara med sina barn.

KD slår fast att barngruppernas storlek är viktig för barns psykiska hälsa. Varför tar ni inte bort maxtaxan helt? Nu vill ni höja den med fem procent enligt budgetmotionen.

– Stora barngrupper påverkar förskoleverksamheten negativt. Vi vill därför sätta ett tak för barngruppernas storlek i och ha ett bonussystem liknande kömiljarden inom vården för kommuner som håller detta tak eller arbetar aktivt mot att nå det.

– Maxtaxan är något som föräldrarna vant sig vid idag. Vi har dock valt att höja den i vår skuggbudget för att ge en ekonomisk möjlighet att minska storleken på barngrupperna.

Större valfrihet i barnomsorgen är en punkt som får ett eget kapitel i er samlade familjepolitik. Hur löser man detta?

– Vi vill att barnomsorgen ska vara ordentligt utbyggd och att det ska finnas en mångfald av olika omsorgsformer. Barnens behov ska styra. Det ska finnas familjedaghem, förskolor och öppna förskolor och vi vill ge ett särskilt stöd till familjehemmen eftersom dessa har minskat i antal de senaste åren.

Kan politiken hjälpa alla familjer?

– Politiken kan absolut ge ett större handlingsutrymme till alla familjer liksom bättre förutsättningar för dem att forma vardagen efter den egna situationen. Det är också vårt mål. Vi vill att familjerna ska kunna göra de val som passar dem och slippa onödig styrning.

– Tyvärr ser vi att denna syn inte alls delas av den nuvarande vänsterregeringen, avslutar Aron Modig.

Läs hela rapporten här