Ge äldre rätten att välja rätt

Sju av tio äldre får inte välja mat och dryck i kommunernas äldreomsorg. Trots att äldres välbefinnande har en tydlig koppling till måltiden så väljer äldreminister Åsa Regnér, S, att inte satsa på att öka äldres valmöjlighet av mat.

I nio av tio kommuner kan de äldre inte välja mellan olika leverantörer av mat. Är man inte nöjd med den kalla matlådan saknas alternativ. Det visar en undersökning som Sveriges pensionärsförbund, SPF, har gjort. Förbundets ordförande tycker att detta är oacceptabelt och kräver att regeringen lyfter fram frågan om maten i omsorgen. Ett helt rimligt krav.

Problemet är att den rödgröna regeringen aktivt har valt bort att göra något åt matsituationen.

I Alliansens budget­motion för 2015 som antogs i riksdagen, fanns förslaget om ett måltidslyft för de äldre med. Men när regeringen sedan kom med sin vårbudget plockades satsningen på mat bort. Och sedan dess har den inte kommit tillbaka.

Faktum är att Socialdemokraternas äldre­minister Åsa Regnér inte har satsat någonting i sina budgetar på att öka äldres valmöjlighet av mat inom hemtjänsten.

Alliansen satsade på maten

Skillnaden blir tydlig i en jämförelse med vad som gjordes när äldreministern var kristdemokratisk. Allians­regeringen lade ungefär 400 miljoner kronor under åren 2007 och 2012 i stimulansbidrag till kommunerna för att förbättra äldres mat och måltider.

Inom ramen för den fleråriga miljardsatsningen på de mest sjuka äldre, gjordes därefter en särskild satsning på att få fler inom vård och äldreomsorg att genomföra systematiska riskbedömningar. Undernäring var en indikator i dessa bedömningar.

Resultatet av satsningen visar att riskbedömningar i princip alltid följdes av insatser och att antalet allvarliga viktminskningar därför minskade markant i de aktuella verksamheterna.

Riskerar att få sjukdomar

Den som äter dåligt riskerar att få näringsbrist och i värsta fall sjukdomar. Det är allvarligt, särskilt för äldre. I ljuset av detta är ett statligt stimulansbidrag på hundra miljoner kronor till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat, inte bara välkommet. Det är rent av nödvändigt.

I Kristdemokraternas budgetmotion finns denna satsning med. Partiet påpekar mycket riktigt att att Partiets förslag på ett nationellt måltidslyft inom äldreomsorgen skulle ge kommuner och fri­stående aktörer som driver äldreomsorg möjlighet att söka stimulansbidrag. Pengarna skulle gå till att utveckla och förbättra kvaliteten på måltiderna samt för att skapa ökad delaktighet. Och behovet av delaktigt är stort.

Få kan välja maträtt

253 av landets 290 kommuner svarade på Sveriges pensionärsförbunds undersökning. På frågan om äldre har möjligheten att önska en särskild maträtt med till­hörande dryck, svarade 169 av kommunerna nej. Sju av tio får alltså inte gehör för sin önskan.

En konkret åtgärd för att öka de äldres valfrihet när det gäller hemsänd mat är att öppna för att restauranger kan vara leverantörer av matlådor i hemtjänsten.

Används lagen om valfrihetssystem, LOV, så sker det inte på beskostnad av kvaliteten.

Lag ökar möjligheterna

Lagen som infördes år 2009 gör det möjligt för kommuner att erbjuda valfrihet och självbestämmande åt de äldre inom olika delar av äldreomsorgen.

Med den får både utförare som erbjuder omsorg och servicetjänster samma timersättning och de äldre väljer fritt bland utförarna. Företagen konkurrerar således inte med prissättning utan med kvalitet.

Kommuner som använder sig av LOV bör därför även låta äldre personer få välja vem som ska leverera den mat de har rätt till. De äldre betalar för sin hemtjänst och därmed för maten. Varför ska de inte få välja vilken mat de vill äta?

Ge äldre rätten att själva välja rätt.