Integration kräver kunskapslyft

Utlandsfödda med utbildning etablerar sig väl på arbetsmarknaden i dag. För att undvika massarbetslöshet i en nära framtid behövs stora satsningar på vuxenutbildning kombinerat med intensivkurser i svenska.

Hur ska Sverige klara integrationen? Det är en fråga som många i dag ställer sig. Ett kanske överraskande faktum är att utlandsfödda redan i dag etablerar sig förhållandevis väl på arbetsmarknaden – så länge de har god utbildningsbakgrund. Anna-Karin Nylin har i en studie följt invandrare som kom till Sverige under slutet av 1990-talet och stannade i Sverige under 13 sammanhängande år. Bland dem med eftergymnasial utbildning kom åtta av tio i förvärvsarbete. Det omfattande utanför­skapet förklaras i stor utsträckning av att enbart hälften av de lågutbildade som fötts utomlands, efter denna långa tid, kom i arbete.

Handlar om kunskap

När man väl förstår att utmaningen med integrationen i stor utsträckning handlar om kunskap blir det tydligt vilken enorm utmaning Sverige står inför. Under 1980- och 1990-talet kom ett flertal relativt välutbildade grupper av flyktingar till Sverige. Visst fungerade integrationen trögt, men många kom ändå efter längre tid i arbete. Det är framför allt de med lägre utbildning som hamnade i utanförskap. Sedan dess har den generella kunskapsnivån i Sverige ökat rejält, medan betydligt fler av migranterna har låga kunskapsnivåer.

Vi har under längre tid sett en övergång mot högre kunskapsinnehåll i samhällsekonomin. Andelen personer som har lägre utbildning och arbetar med enklare arbeten har redan minskat från nära hälften av de anställda i mitten av 1970-talet till bara en av tjugo anställda i dag. Kraven fortsätter att öka i rask takt. Övergången mot kunskaps­samhället leder till att den omfattande utmaningen med att klara integrationen blir ännu svårare att hantera – såvida vi inte satsar offensivt på vidareutbildning.

Tyvärr präglas debatten av alltför ideologiska förslag, med alltför liten förankring i vad som är möjligt att uppnå i praktiken. Från nyliberalt håll är svaret på integration att kraftigt minska, eller helt avskaffa, välfärdssystemen. Ett sådant radikalt skifte är vare sig förankrat hos väljarna, eller för den delen oproblematiskt att genomföra. Det finns förstås stöd för uppfattningen att mera flexibel lönesättning kan spela en viss roll i att klara integrationen, men detta löser inte magiskt alla problem.

Att skylla hela utmaningen på diskriminering – som delar av den ideologiska vänstern och även statsministern har gjort – är inte heller nyanserat. Visst finns etnisk diskriminering, men när det är bristande kunskaper som leder till att invandrare inte får arbete hjälper det inte med att förbättra attityder.

Viktigt med vuxenutbildning

Den enkla sanningen är att investeringar i vuxenutbildning, med fokus på yrkesutbildning, måste ske för att undvika massiv arbetslöshet i den närstående framtiden. Redan i dag finns cirka 1 087 000 personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden som kan ha nytta av att komplettera sina kunskaper med olika former av vuxenutbildning.

Den största gruppen är personer med högst förgymnasial utbildning som finns utanför arbetskraften, det vill säga en omfattande dold arbetslöshet som inte ens räknas in i den offentliga statistiken. Lyckligtvis finns yrkesutbildningar som lyckas väl med att – under kort tid – förmedla de kunskaper som krävs för att få arbete.

Fyra av fem personer som tidigare saknade arbete och examinerar från Yrkeshögskolan får exempelvis arbete ett år efter avslutad utbildning. Av dem som läser Nacka kommuns Yrkesvuxutbildning lyckas 87 procent gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

Lösningen för integrationen är enkel: intensiva utbildningar i svenska för invandrare måste kopplas till ambitiösa satsningar på vuxenutbildning. Företaget Astar erbjuder redan i Malmö en kombination av svenska för invandrare och restaurangutbildning, där deltagarna får extra uppmuntran att lära sig språket eftersom det är direkt kopplat till ett framtida yrke. Vi måste satsa mer på denna form av smarta utbildningar för att klara migrationen och framtidens jobb. Utmaningen handlar nämligen, till syvende och sist, om ett kunskapslyft.