Män har sämre tillgång till vård

Män är sämre än kvinnor på att söka vård, och att söka i tid. Men det saknas också specialister och kunskap om mäns sjukdomar. Har en man fertilitetsproblem utreds oftast inte orsaken, trots att det kan vara tecken på en sjukdom som förkortar livet.

Kända kvinnor i mustasch syns i helsidesannonser i pressen och i apoteksfönster. Vad vill de säga oss? Jo, det är Prostatacancerförbundet som vill uppmärksamma oss på förekomsten av cancer hos män och stötta i kampen mot prostatacancern.

Tidigare i år levererade samma mustaschprydda kvinnor en uppmaning i en annan annonskampanj med budskapet ”Be a man och gör ett psa-prov, redan i morgon”.

Provet är ett test för att se om man har förändringar i prostatan vilket kan leda till cancer. Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den som skördar flest människoliv i dag.

Annonskampanjen sammanfaller med att november är utsedd till ”Movember”, en årlig internationell kampanj som startade år 2003. Den uppmärksammar mäns sjukdomar. Runt om i världen odlar män mustasch i november för att visa sitt stöd för sjukdomsdrabbade män och uppmärksamma mäns sjukdomar.

Man kan även köpa en pin som föreställer en mustasch att sätta på jackan eller Prostatacancerförbundets ljusblå band.

Är ett samhällsproblem

Män i allmänhet är dåliga på att söka vård och inte får den vård de behöver är både ett individuellt problem och ett samhällsproblem.

Så här står det i står det i regeringens utredning ”Män och jämställdhet” från år 2014 (SOU 2014:6): ”Att män avstår från att söka vård, söker för sent eller får inadekvat hjälp leder både till samhällsekonomiska kostnader, ökat individuellt lidande samt bidrar till mäns högre dödlighet”.

Det finns en maskulinitetsnorm som gör att män, särskilt i äldre generationer, till och med är stolta över att de aldrig har uppsökt ett sjukhus. Män blir också sjukskrivna mer än hälften så ofta som kvinnor.

Men eftersom män dör tidigare än kvinnor, i nästan alla sjukdomar och i alla åldersintervaller, och dessutom oftare än kvinnor i sjukdomar som går att behandla, skulle mycket lidande kunna förebyggas och undvikas om männen sökte och fick vård tidigare. Det vore en vinst både för dem själva, deras anhöriga och samhället.

Inga särskilda undersökningar

Frågan om varför män söker vård mer sällan, och senare i ett sjukdomsförlopp, än vad kvinnor gör har flera förklaringar. En är förstås biologisk: Kvinnor menstruerar, det är kvinnor som bär och föder barn. Därför har kvinnor fler naturliga ingångar till vården.

De flesta kvinnor går regelbundet på gynekologiska kontroller, de kallas till mammografi och testas för livmodercancer. Flickor erbjuds HPV-vaccin som skyddar mot virus som kan orsaka livmodercancer.

Män kallas inte till särskilda undersökningar relaterade till deras kön, men Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande om HPV-vaccin även bör erbjudas pojkar då det även skyddar mot cancerformer som drabbar män.

Då och då förs en diskussion om ifall samhället borde kalla alla män till psa-provtagning men expertisen är oenig om nyttan av ett allmänt psa-prov.

Unga flickor i första hand

Visserligen är ungdomsmottagningarna öppna för alla ungdomar men det är främst flickor som söker sig hit. Inte heller det är så konstigt eftersom preventivrådgivning och förskrivning av p-medel är en viktig del av mottagningarnas uppgifter.

Men det för också med sig att flickor och kvinnor tar större ansvar för sin sexuella hälsa. Unga män testar sig eller söker vård för könssjukdomar mer sällan och senare än unga kvinnor.

När den allmänna värnplikten med mönstringen togs bort blev skolans hälsokontroller den sista självklara anhalten för män i deras kontakt med hälsovården.

Många män är antagligen så ovana vid att söka vård så de vet inte vart de ska vända sig för att hörsamma mustaschkvinnornas uppmaning att göra ett psa-prov. På alla sjukhus finns det en särskild kvinnoklinik men ingen mansklinik dit männen kan vända sig med olika åkommor.

Kunskap saknas

Andrologi betyder läran om mannen, och är alltså motsvarigheten till gynekologi som är läran om kvinnan. Svensk Andrologisk Förening, SAF, är en förening som vill främja forskning och utbildning om mäns sjukdomar och arbetar för ett bättre omhändertagande av personer med andrologiska åkommor.

SAF har ansökt om att andrologi ska bli en särskild specialitet i Sverige men Socialstyrelsen avslog ansökan utan motivering år 2012. Därför är andrologi alltså inte, som gynekologi, en särskild medicinsk specialitet i Sverige i dag.

Det finns dock en internationell konsensus kring vad en sådan specialitet skulle innebära och man kan bli certifierad androlog på europeisk nivå. Andrologi som medicinsk specialitet handlar främst om mannens sexuella och reproduktiva förmåga.

Eftersom Socialstyrelsen sa nej finns det inte heller någon officiell svensk utbildning i detta. Blivande läkare kan få några lektioner i ämnet, särskilt om de ska bli hormonläkare eller urologer, men sjuksköterskor får oftast ingen sådan undervisning alls. Det innebär dels att det saknas karriärmöjligheter för den som är intresserad av andrologi, dels att tillräcklig kompetens om mäns sjukdomar saknas på de allra flesta vårdinrättningar.

Mats Holmberg är specialist i endokrinologi, den medicinska disciplin som intresserar sig för hormoner, och verksam vid Anova, en mottagning specialiserad inom andrologi och sexualmedicin och knuten till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. En liknande mottagning finns i Malmö. De är de enda offentligt drivna mottagningarna på området i Sverige.

Till Anova kan både män och kvinnor vända sig med sexualmedicinska problem och hormonstörningar. Här behandlas även personer som har en destruktiv sexualitet, både med medicinering och terapi. Det är också här som personer som vill genomföra en könskorrigering tas emot för utredning och behandling. Hit kan även män med fertilitetsproblem söka sig.

När ett par har svårt att bli med barn brukar det till hälften bero på problem hos mannen eller hos mannen och kvinnan tillsammans. Om de söker hjälp och det visar sig att problemet ligger hos mannen, han kan har få eller inga spermier, så inriktar sig vården i första hand på att hjälpa kvinnan att bli gravid, genom modern teknik.

Men vad mannens problem beror på utreds inte. Det kan ha hormonella orsaker, till exempel att hypofysen inte fungerar som den ska. Mannens problem kan även hänga samman med en kromosomavvikelse.

Blir ensam med problemet

Mannen lämnas åt sitt öde.

– Det är inte så roligt att vara ung och oväntat få reda på, och lämnas ensam med, att ens spermier är få, eller inte fungerar, säger Mats Holmberg och tillägger att det inte bara är ett problem för mannen, utan leder till frustration även hos hans partner.

– En hormonell störning är en sjukdom och att ha få eller inga spermier kan vara tecken på en bakomliggande sjukdom eller leda till vissa sjukdomar. Det har visat sig satt män med låg spermieproduktion dör tidigare, säger Mats Holmberg.

Men problem med en inaktiv hypofys, och andra störningar eller sjukdomar, kan behandlas. Många som kommer till hans mottagning är också i chock, säger han. De har inte fått någon hjälp att bearbeta beskedet eller någon förklaring om vad det innebär.

– Sexuell funktion och fertilitet är dessutom centrala delar av livet för de allra flesta människor och problem på området är värda att uppmärksamma även om man inte dör av dem, säger han.

Söker vård sent

Män söker i allmänhet inte heller hjälp för potensproblem förrän efter flera år. Mats Holmberg säger att om en man har problem med potensen så är det inte bara hans problem. De flesta som söker sig till Anova lever i par och mannen kommer ofta i sällskap med sin partner, för det mesta en kvinna.

– När jag frågar mannen hur han mår så tittar han ibland på sin fru. Och ofta kan frun redogöra för hur han mår. Det är fascinerande, säger Mats Holmberg och berättar att många män söker hjälp hos Anova på uppmaning av sin partner eller för partnerns skull.

– En vanlig berättelse är att mannen tappat lusten och att hans fru inte mår bra av det. Själv bryr han sig inte så mycket längre, men det har blivit ett problem i äktenskapet och de älskar varandra, säger Mats Holmberg.

Vad skulle få män att söka vård, oftare och tidigare, och kanske på eget bevåg? Mats Holmberg säger att det kan vara så enkla saker som att mottagningen utformas på ett sätt som appellerar bättre till män. Anovas reception ser mer ut som en hotellobby än som en traditionell vårdmottagning och det är medvetet gjort.

– Skulle det finnas särskilda manskliniker så borde de kanske utformas så här, säger Mats Holmberg.

Lättare ta patientroll

Här finns det en genusparallell att dra: när en alkoholmottagning i Stockholm utformade sin webbsida så att fokus mest låg på att mottagningen erbjöd hjälp till livsstilsförändring i stället för behandling av alkoholproblem, så lockade den till sig många kvinnor som annars inte skulle ha sökt hjälp för sina problem att hantera alkohol.

Kvinnor verkar ha svårare än män att erkänna att de har alkoholproblem och män svårare att gå med på att de är sjuka.

– Det finns undersökningar som visar att kvinnor har lättare att identifiera sig som patient och gå in i den rollen, medan män inte vill veta av att de är patienter, säger Mats Holmberg.

Statistiskt sett dör män tidigare än kvinnor internationellt och det handlar inte bara om att män är mer riskbenägna eller oftare dör i arbetsrelaterade olyckor.

En medfödd sårbarhet

Män dör tidigare än kvinnor i nästan alla sjukdomar och mäns dödlighet är större än kvinnors i alla åldersintervall.

– Det kan ju vara så att män har en större medfödd sårbarhet än vad kvinnor har. Vi män har till exempel färre gener; om vi har hundra på vår Y-kromosom, så har ni kvinnor tusen på er större X, tillägger han. Kanske påverkar det oss.

I Sverige dör män generellt några år tidigare än kvinnor.

I utredningen ”Män och jämställdhet” från 2014 konstateras att mäns psykiska problem är underdiagnosticerade i vården i betydlig grad. Män är också starkt överrepresenterade när det gäller självmord, drogmissbruk och olyckor som kan vara kamouflerade självmord.

Det verkar som om en mansklinik vore en bra idé.


ANDROLOGI

  • Ordet har sitt ursprung i grekiskan och betyder läran om mannen.
  • Det medicinska ämnesområdet är inte klart definierat men omfattar sjukdomar som är specifika för mannen, som hormonella störningar, sexuell dysfunktion och sterilitet.
  • Andrologi är ingen medicinsk officiell specialitet i Sverige.
  • Prostatasjukdomar som cancer, tas om hand av urologer i dag.
  • Fertilitetsutredningar handläggs av gynekologen där gynekologi är läran om kvinnan.