”Skärp straffen för miljöbrott”

Fängelse för grova miljöbrott, minskning av plast i engångsartiklar och borttagande av skatt på solel. Det är några av förslagen i Kristdemokraternas nya miljörapport.

I den kristdemokratiska ideologin är förvaltarskapsprincipen central. Människan har ett ansvar att förvalta jordens resurser så att det går att lämna vidare en jord till kommande generationer, där det går att leva.

Ungefär så uttrycks principen om förvaltarskap i den rapport som en miljöpolitisk arbetsgrupp tagit fram för att utveckla Kristdemokraternas miljöpolitik.

Politiken ska också grunda sig på försiktighetsprincipen och utformas så att det offentliga, företagen, civilsamhället och enskilda har förutsättningar att göra rätt, med ett gott förvaltarskap och för en hållbar utveckling.

”Det ska vara lätt att göra rätt”, är också namnet på rapporten.

Vill skärpa straffen

För den som ändå inte gör rätt och begår ett miljöbrott vill Kristdemokraterna skärpa straffen. För merparten miljöbrott är påföljden i dag dagsböter. Kristdemokraterna vill att påföljden ska bli fängelse för de grövre miljöbrotten.

I dag finns det en särskild åklagarkammare, Rema, med särskild kompetens, som handhar miljöbrott. KD räknar med  att miljöbrotten kommer att prioriteras högre om straffvärdet höjs.

Med högre prioritet följer att det behövs fler åklagare och poliser som utreder. Därför vill partiet också tillföra de resurser som krävs för detta.

Påverka i vardagen

Gemene man och kvinna kan påverka miljön i vardagslivet. Som att återvinna och samåka, och att hellre ta bussen än bilen. KD vill införa incitament för att påverka människor i rätt riktning.

Plastpartiklar är ett växande hot mot världshaven, Östersjön och våra insjöar. ”Därför,” skriver KD, ”behövs det krafttag för att minska användningen av konventionella plaster i engångsartiklar och ersätta dem med biologiskt nedbrytbara alternativ.”

Här kommer plastkassarna i daglighandeln in, de som vi bär hem varor i från olika butiker i. Kristdemokraterna föreslår en ny skatt på plastpåsar i detaljhandeln på en krona per påse. Exempel från andra europeiska länder har lett till minskad försäljning av plastpåsar med kraftigt minskad nedskräpning som följd.

Modeindustrin ligger högt på listan över branscher med negativ miljöpåverkan. Färgindustrin förgiftar vattnet i fattiga delar av världen. Även i Sverige har textilindustrin en negativ påverkan. Här slängs omkring åtta kilo textilier per person och år.

Nyligen uppstod ett problem i Sverige då klädföretag inte sades ha rätt att återsamla och ta tillvara begagnade kläder ur sin kollektion. Där behövs en lagändring. Kristdemokraterna vill nu att det ska bli lättare att återvinna textilier och införa skatt på sådana som inte går att återvinna.

KD föreslår i rapporten, och i sin höstmotion, en råvaruskatt på icke återvunna textilier på 10 000 kronor per ton. Detta beräknas förutom en vinst för miljön ge en intäkt till statskassan kring en miljard.

Transporterna en miljöbov

Riksdagen vill minska nivåerna på utsläpp av växthusgaser till noll senast till år 2045. I dag är det transporterna på våra vägar, biltrafiken, som står för det allra mesta av koldioxisutsläppen.

För att kraftigt minska utsläppen i transportsektorn med nyttotrafiken, vill Kristdemokraterna stimulera branschen att gå över till förnybara drivmedel. För att företagen, stora som små, ska våga ställa om till förnybara drivmedel kräver de att spelreglerna är långsiktiga och förutsägbara och inte riskerar att ändras vid varje riksdagsval.

Men för att ett bränsle ska vara intressant för trafikanterna måste det gå att tanka det. Tankstationer för biogas och elladdningsstationer, behöver byggas i hela Sverige och i Europa, anser KD.

Ökat inslag av närproducerade livsmedel är också något som ingår i KD-förslagen för en framtida hållbar livsmedelsproduktion. Det innebär kortare transportvägar som även det ger mindre utsläpp.

Kristdemokraterna vill dessutom att den energiskatt på solel som regeringen införde sommaren 2016 ska tas bort.

Det är en straffskatt som är orättvis och innebär att incitament för företag och kommuner att satsa på solel försvinner, anser man i rapporten.

Dricksvattnet måste skyddas

I år har det rått brist på vatten i stora delar av Sverige. Bönder som varit verksamma i över 60 år har aldrig varit med om en liknande brist. Tillgång till rent vatten, nu och i framtiden är en grundförutsättning för människors liv och hälsa, skriver kristdemokraterna i rapporten.

Därför är det viktigt med ett aktivt skydd av dricksvatten och vattentäkter.

Dessutom måste lagen ändras så att kommuner, som har på sitt ansvar att ordna miljövänliga vatten- och avloppssystem i bebyggelser om minst 15 hus, inte avstår från det på grund av de dyra avgifterna som påförs fastighetsägarna, anser KD.