Sverige behöver en kommunal poliskår

Nya villkor kräver att en kommunal polis upprättas. Den ska arbeta brottsförebyggande genom hög synlighet och närvaro. Detta skulle öka medborgarinflytandet, vilket är av största vikt för att polisen skall behålla sin legitimitet.

Den nuvarande polismyndigheten har verkat i snart två år. 21 polismyndigheter slogs då samman och delades in i sju regioner. En grundläggande tanke med organisationsförändringen var att polisen skulle ha en bättre lokal förankring.

Sammanslagningen har dock hitintills inte gett önskad effekt. Inget talar i nuläget för att verksamheten blivit bättre och effektivare. Missnöjet i polisleden är kompakt och larmsignalerna om en dysfunktionell organisation kommer från
skilda delar av landet. Den interna och externa kritiken är stark.

Den lokala närvaron lyser med sin frånvaro trots tal om kommunala satsningar.

Klarar inte sitt uppdrag

Olika tecken tyder på att polisen i dagsläget inte klarar sitt uppdrag. Poliser i lokalpolisområdena kommenderas till annan verksamhet, verksamheten inom trafikpolisen är anorektisk och kriminalpolisverksamheten går på sparlåga. Och antalet outredda brott stiger.

I längden påverkar allt detta allmänhetens tilltro till polisens förmåga att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Den centralisering som skett är självmotsägande utifrån målet med en hög lokal närvaro och medborgarinflytande.

En regionalisering av ledningscentraler och upptagningen av anmälningar har inneburit att den så viktiga lokal- och personkännedomen tappats. Den insyn som tidigare fanns via polisstyrelser har upphört, vilket är en försvagning av kommunpolitikers möjligheter till påverkan.

Nya lösningar nödvändiga

Förändringar i form av ett förhöjt säkerhetshot, inre gränskontroll och andra nya arbetsuppgifter har också en påtaglig inverkan på polisens verksamhet och förmåga i övrigt. Vi lär få leva med detta under lång tid, vilket lyfter behovet av nya lösningar på lokalsamhällets behov av en närvarande polis.

En annan faktor som också påverkar situationen är att antalet utanförskapsområden ökat. Uppkomsten av parallellsamhällen med egen rättsskipning, en svart ekonomi och territoriell kontroll med inslag av organiserad brottslighet är i dag en påtaglig verklighet.

Den bild som tonar fram visar på behovet av ett förändrat arbetssätt för att klara ett spektrum av brott och ordningsstörningar.

Lokal närvaro behövs

Dels krävs spetskompetens, internationellt samarbete och nationell samordning för den grova och organiserade brottsligheten och annan samhällsfarlig kriminalitet. Dels en lokal närvaro för att möta medborgarnas behov av en trygg tillvaro.

De förändringar som genomförts har inte beaktat verksamhetens krav i tillräcklig utsträckning. Det är därför tid att skapa arbetsformer som tillgodoser såväl nationella som lokala intressen med en kommunal polis som ansvarar för ordningshållningen och det lokala brottsförebyggande arbetet.

Polismyndigheten måste i sin tur ha kraft och förmåga att ta sig an den tunga och komplicerade brottsligheten och stora ordningsstörningar.

Viktigt med inflytande

Den lokala närvaron behöver vara verksamhetsstyrd och grundad i en god kännedom om lokalsamhället. En kommunal polis ger ett ökat medborgarinflytande, vilket är av största vikt för att polisen skall behålla förtroende och legitimitet.

Allmänheten måste kunna känna att de har inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens riktning. Om medborgarna känner att denna möjlighet saknas kommer legitimiteten att minska.

Risken är en utveckling med minskad anmälningsbenägenhet och privata brottsbekämpande initiativ, där en möjlig framtida förekomst av medborgargarden inte ska underskattas.

Fokuserar på vardagsbrott

Den kommunala polisen ska i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro samt ha ett nära samarbete med skola och det sociala.

Den ska utgöra ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som i dagsläget ofta bortprioriteras i den dagliga verksamheten, men som har en stor inverkan på människor i deras vardag.

Dagens polisutbildning är inte anpassad för verksamhetens behov i alla dess delar. Vi förordar därför en differentierad, flexibel och behovsstyrd utbildning.

För en polis med kommunalt huvudmannaskap bör en särskild utbildning utformas.