”Vi hade åtta reservationer”

Den 21 juni avstod Kristdemokraterna från voteringen om propositionen kring asylregler i sin helhet, men röstade på sin egen politik. Vi avstod alltså inte från att ta ställning.

Med anledning av Marie Magnussons debatt­artikel i Poletik nummer 27 vill jag redogöra för hur Kristdemokraternas riksdagsgrupp röstade vid voteringen den 21 juni.

För oss var den mest brännande frågan inskränkningen av rätten till familjeåterförening. Vi har kritiserat det förslaget sedan det presenterades och röstade också emot det vid voteringen. Familjen är otroligt viktig och en hörnsten i samhällsbygget. Det är orimligt att hålla familjer åtskilda under en så lång tid som blir konsekvensen av regeringens förslag.

Vid omröstningarna tar man inte ställning till regeringens förslag i ett klubbslag, utan partiernas olika förslag ställs mot varandra efter behandling i det utskott som bereder frågorna. I just det här fallet hade Kristdemokraterna åtta reservationer där vi hade andra förslag och invändningar mot regeringens proposition.

Röstade emot inskränkning

Förutom att vi röstade emot inskränkt rätt till familjeåterförening vill vi exempelvis inte heller ta bort särskilt och synnerligen ömmande skäl samt att vi har en annan utformning än regeringen vad gäller tillfälliga uppehållstillstånd.

Vårt förslag, som presenterades av Göran Hägglund redan 2014, innebär treåriga tillfälliga uppehållstillstånd, med bibe­hållen rätt till familjeåterförening och där uppehållstillståndet omvandlas till permanent efter tre år om skyddsskäl kvarstår eller personen i fråga kommit i arbete och därmed har egen försörjning.

Kristdemokraterna var tidigt ute och föreslog åtgärder för att Sverige på ett bättre sätt skulle klara det stora antalet migranter. Då ansåg Stefan Löfven att förslagen spelade mörka krafter i händerna. Hade regeringen agerat annorlunda tidigare hade den inte behövt införa drastiskt begränsade möjligheter till familjeåterförening.

KD tog ställning

Vi menar att det är möjligt att behålla rätten till familjeåterförening genom snabbare handläggning och mer effektiv avvisning när skyddsskäl saknas. I stället för att splittra mammor och pappor ifrån sina barn vill Kristdemokraterna införa så kallade asylansökningsområden och åtgärder för snabbare handläggning och avvisning.

Priset för regeringens handfallenhet blir dyrt, inte för regeringen, utan för de familjer som inte kan återförenas i trygghet.

Vi avstod alltså inte från att ta ställning. Vi avstod i voteringen om propositionen i sin helhet, men hade hela åtta reservationer som vi följde upp. Vi röstade på vår egen politik. Det är ett krångligt tillvägagångssätt men vid voteringen den 21 juni följde vi, enligt riksdagens alla regler, upp våra ståndpunkter.

Det kan man lita på, alldeles oavsett hur det hela rapporteras i media.